Проекти и патенти

Проекти

Хвърли серкмето и един поглед върху някои от проектите ми

AQUA-SAFE: Повишаване на безопасността и сигурността на аквапонната технология за отглеждане на риба и зеленчуци

Аквапониката е устойчива технология, комбинираща съвместното отглеждане на риби и растения в рециркулационна система.

Контролът на заболяванията по култивираните видове в системата  е основен проблем. Пестициди не могат да бъдат използвани за третиране на растенията, тъй като те вредят на рибите от една страна, а от друга – терапевтичните средства не могат да се ползват за лечения на култивираните хидробионти, поради възможността те да бъдат акумулирани от растенията в аквапонната система.

Биологичният контрол на патогенните причинители в аквапонната система  може да се окаже на практика единствено възможно решение на този проблем.

Sea

Целта на изследването беше да се изолират бактерии от р. Pseudomonas  от различни части на аквапонната система и да се  изпробва антагонистичният им ефект срещу патогенните причинители по рибите (Saprolegnia parasitica) и растенията (Pythium ultimum).

Dr. Ivaylo Sirakov

Първата аквапонна ферма на покрив в България

С развитието на аквапонните ферми на покривите на сградите стана  възможно използването на една свободна производствена ниша в урбанизираната среда, неизползвана до този момент.

Тази пилотна система ще демонстрира възможното съчетание на използването на покривното пространство на сградите за развитието на производствени технологии с едновременното повишаване на естетиката на градската среда. Развитието на тези технологии се налага от непрекъснатото повишаване на градското население, както по света, така и у нас. Аквапониката, организирана в градска среда  предлага високопродуктивна технология за производство на храни в непросредствена близост до консуматора, което намалява негативните последствия върху околната среда при транспортирането им. Настоящият проект ще демонстрира основните принципи на органично земеделие, с производството на храни, отговарящи на най-високите европейски стандарти. Пилотната система ще се захранва от „зелена енергия“. Интегрираното използване на слънчевата енергия, преработката и използването на отпадните вещества от аквапроизводството, въвеждането на безотпадните технологии – с всичко това проектът ще бъде директна връзка към изграждането на устойчивите градове на бъдещето.

Aquaponic lettuce

Патент 1

Инсталация за преработване на отпадъци от храненето на риба, с екструдирани фуражи, неорганични и органични вещества
Регистрационен номер №2658/09.08.2017г.

Патентът се отнася до промишлена инсталация за интегрирано (комбинирано) отглеждане на  хидробионти и растения в затворен цикъл.

Предимството на инсталацията:

  • Увеличена е производителността на инсталацията с осигуряване на подходящи светлинни режими
  • Осигурени са условия за премахване на патогенни микроорганизми, които могат да повлияят негативно, както на отглежданата риба, така и на хигиенните условия в аквапонната секция
  • Осигурен е обмен на газове, продукт от култивирането на двата вида култури

Патент 2

Инсталация за интегрирано отглеждане на хидробионти и растения, в затворен цикъл
Регистрация №2690/13.09.2017г.

Патентът се отнася до ИМТА инсталация (Integrated multi-trophic aquaculture SYSTEM), която е свързана с екологосъобразното аквапроизводство в моретата и океаните.

Предимството на инсталацията се състои в ефективното преработване на отпадни води от отглеждане на риба, като се използва естественото течение на водоема за последващо био-усвояване на тези остатъци от страна на други видове хидробионти (миди, водорасли, ракообразни и др.), при характерно разполагане и свързване по определен начин на елементите, от които е изградена инсталацията, отчитайки вида и скоростта на теченията във водоема. С използването на инсталацията се постига биологично пречистване на водите, максимално усвояване на използваните фуражи. Повишава се икономическата ефективност и се осигурява устойчиво и екологосъобразно аквапроизводство в аквафермата, при запазване на равновесие във водната екосистема.

Integrated multi-trophic aquaculture
Seaweed aquaponic
Aquaponic
Trout

Патент 3

Мобилна, модулна, рециркулационна инсталация за интегрирано култивиране на хидробионти и растения
Регистрация №3017/12.02.2018

Полезният модел се отнася до мобилна, модулна, рециркулационна инсталация за интегрирано култивиране на  хидробионти и растения в затворен цикъл.


Предимствата на инсталацията се състоят:

  • във възможността й за транспортиране
  • възможността да бъде променян капацитета на системата в зависимост от нуждите на потребителите, чрез добавянето или премахването на модули
  • увеличена е производителността  на инсталацията, благодарение на контрола на активната реакция
  • осигурени са условия за самозадоволяване на системата с еко-енергия
bg_BGBG